Regulamin konkursu

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURS OPOWIADAŃ O WROCŁAWSKICH KRASNALACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Konkurs „Ogólnopolski Konkurs Opowiadań o Wrocławskich Krasnalach” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez „Fabrykę Idei” Sp. z o.o.,  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 16/17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053453,  zwanej dalej Organizatorem.

§ 2

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolności do czynności prawnych na dzień 15 czerwca 2009 roku, a także uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia, za zgodą rodziców, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia w imieniu osób, które nie ukończyły 13 roku życia dokonują ich rodzice lub opiekunowie prawni. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny.

CZAS TRWANIA KONKURSU

§ 3

Konkurs jest organizowany w dniach od 01 lipca do 31 października 2009 r.

KOMISJA KONKURSOWA

§ 4

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz kontroli prawidłowości wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową JURY (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdzie od 5 do 7 osób wybranych przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

PRZEBIEG KONKURSU

§ 5

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie prawidłowej rejestracji przez Uczestnika w konkursie na stronie www.krasnale.pl , z zastrzeżeniem, że zgłoszenia w imieniu osób, które nie ukończyły 13 roku życia dokonują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Uczestnik po dokonaniu prawidłowej rejestracji otrzyma drogą elektroniczną godło, którym należy oznaczyć Opowiadanie.

3. Uczestnik konkursu napisane opowiadanie musi przesłać do dnia 20 września 2009 roku w postaci postaci wydruku papierowego oraz wersji elektronicznej. Dostarczenie opowiadania według następujących wskazówek:wydruku papierowego na adres pocztowy: Fabryka Idei Sp. z o.o., ul. Świętego Mikołaja 16/17; 50- 128 Wrocław z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Opowiadań o Wrocławskich Krasnalach”. Koperta i każda strona opowiadania musi być opatrzona nadanym godłem. Decyduje data wpływu korespondencji orazna adres poczty elektronicznej: konkurs@fabrykaidei.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości elektronicznej „Ogólnopolski Konkurs Opowiadań o Wrocławskich Krasnalach”. Wiadomość elektroniczna oraz każda strona opowiadania w wersji elektronicznej musi być opatrzona nadanym godłem. Decyduje data wpływu wiadomości elektronicznej na adreskonkurs@fabrykaidei.pl .

4. Objętość nadesłanych prac nie może przekraczać 6 stron formatu A4, na każdej stronie dopuszczalne jest do 5000 znaków (słownie do pięciu tysięcy znaków).

5. Konkurs na najciekawsze opowiadanie, legendę lub bajkę o historii wrocławskich krasnali organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci i młodzież do lat 18  Dla osób z tej kategorii wiekowej wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych  z zastrzeżeniem, że zgłoszenia w imieniu osób które nie ukończyły 13 roku życia dokonują ich rodzice lub opiekunowie prawni. Przesłana wraz z papierową wersją opowiadania. Formularz zgody zostanie przesłany do uczestników po dokonaniu rejestracji. Dorośli – osoby które ukończyły 18 rok życiaW momencie rejestracji przez Uczestnika na stronach www.krasnale.pl wymagana jest wskazanie kategorii wiekowej.

6. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, nagradzane lub wysyłane do innych konkursów.

§ 6

Przesłanie Opowiadania jest równoznaczne, że złożeniem oświadczenia, iż Uczestnik jest twórcą Opowiadania i posiada wszelkie prawa do opowiadania, w tym  autorskie, zarówno majątkowe jak i osobiste, oraz, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do Opowiadania na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz upoważnia organizatora do wykonywania praw zależnych do Opowiadania. Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na  wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania opowiadania, w tym w szczególności polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opowiadania –  wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opowiadanie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Opowiadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 7

1. Zwycięzcą Konkursu w każdej z dwóch kategorii będzie jedna osoba, której Opowiadanie zostanie uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru nagrodzonych Opowiadań jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatorów lub Komisję Konkursową informacji, po lub przed przyznaniem Nagrody, iż nagrodzone Opowiadanie stanowi plagiat i/lub że w jakikolwiek inny sposób narusza prawa osób trzecich i/lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania Nagrody danemu Uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika lub do podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu Nagrody w ogóle, bądź w przypadku Nagród już przekazanych do domagania się ich zwrotu.

2. Komisja Konkursowa dokona ponadto wyboru dodatkowo 20 wyróżnionych opowiadań w każdej z dwóch kategorii:

  • Dzieci i młodzież do lat 18
  • Dorośli powyżej 18 roku życia

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach www.krasnale.pl, a ponadto nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną poinformowane listownie i telefonicznie.

§ 8

Zwycięskie i wyróżnione Opowiadania w całości lub w fragmentach zostaną opublikowane w książce o historii wrocławskich krasnali w wybranym przez Organizatora terminie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.

NAGRODY

§ 9

Nagrodami w Konkursie przyznawanymi przez Komisję Konkursową jest:

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dzieci i młodzieży do lat 18: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dorośli: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.

Wyróżnienia w każdej z kategorii: Pióro wieczne o wartości 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz dyplom.

Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody.

Uczestnikom Konkursu przysługuje roszczenie do otrzymania Nagród, tylko o ile zostały im one przyznane przez Komisję konkursową, co zostało potwierdzone protokołem Komisji.

§ 10

Odbiór Nagród następuje w ciągu 30 dni roboczych od chwili publikacji wyników Konkursu na stronach www.krasnale.pl.

Nagrody Główne zostaną wręczone we Wrocławiu w trakcie uroczystego podsumowania konkursu. Nagrody Wyróżnienia zostaną wręczone we Wrocławiu w trakcie uroczystego podsumowania konkursu, lub zostaną wysłane w w/w terminie na podany przez Uczestnika adres pocztową przesyłką poleconą.  W takim wypadku Organizator nie odpowiada za szkody powstałe po przekazaniu Narody firmie kurierskiej w celu dostarczenia Nagrody Uczestnikowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu oraz uprawnienie Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

§ 12

Uczestnicy poprzez wysłanie Opowiadania wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zbiorze danych osobowych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania Nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody, w siedzibie Organizatora , wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Konkursu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów i informacji o Konkursie i kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 13

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia publikacji rozwiązania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

§ 14

Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

§ 15

Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.