Regulamin konkursu plastycznego | Festiwal Krasnoludków 2016

WROCŁAWSKI FESTIWAL KRASNOLUDKÓW

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLI

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest przedsiębiorstwo Exploring Events Marek Michalak z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Konkurs organizowany jest w ramach Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków, którego organizatorem jest Biuro Promocji Miasta i Turystyki Wrocławia.
 3. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.
 4. elem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy (na malowanie i dekorację dowolnymi technikami domku dla krasnala), która nawiązywać będzie do tematyki Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków.
 5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (dalej: szkoły podstawowe) oraz grupy przedszkolne (dalej: przedszkola).
 6. Konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół (publicznych i niepublicznych), z wyłączeniem:
 • pracowników organizatora konkursu oraz najbliższych tych osób (małżonkowie oraz osoby w pierwszym stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa);
 • osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz najbliższych wymienionych osób.

7. Konkurs odbędzie się dnia 16 września 2016 r. w godzinach 10.30–13.00 na terenie Ogrodu   Staromiejskiego we Wrocławiu.

II. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Każda instytucja może zgłosić minimalnie jedną, a maksymalnie dwie reprezentacje do udziału w konkursie.
 2. Reprezentacja może się składać maksymalnie z 25 dzieci oraz maksymalnie 2 opiekunów grupy.
 3. Termin zgłaszania reprezentacji szkół do konkursu mija 13.09.2015 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia zgłoszenia e-mail na adres poczty e-mail: konkurs@exploring.pl.
 4. Ilość drużyn biorących udział w konkursie jest ograniczona i wynosi 30 drużyn. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby drużyn w danej kategorii w zależności od liczby zgłoszeń na konkurs z danego rodzaju placówek.
 5. W zgłoszeniu do konkursu należy podać: ilość dzieci, nazwę szkoły oraz dane osobowe opiekuna grupy.
 6. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i publikowania prac przez organizatora oraz podmioty z nim współpracujące. Prace pozostają własnością organizatora i decyzja o ich dalszym przeznaczeniu jest wyłącznie decyzją organizatora konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie, zobowiązując się podać nazwę instytucji/podmiotu zgłaszającego.

III. PRACE KONKURSOWE

 1. Na terenie Ogrodu Staromiejskiego stanie 30 domków z tektury o wielkości 110x80x110 cm. Domki te będą zupełnie białe. Organizator nie dostarcza żadnych materiałów do dekoracji czy malowania domków.
 2. Domki zostaną oznaczone numerem bądź nazwą placówki.
 3. Szkoły muszą dostarczyć własne materiały służące dekoracji domków w dowolnej technice bezpiecznej dla dzieci.
 4. Organizator nie zezwala na dekorowanie domków z przygotowanych wcześniej makiet lub gotowych elementów dekoracji. Wszystkie materiały dekoracyjne użyte do dekoracji domków muszą być przygotowane z przyniesionych produktów w czasie trwania konkursu.
 5. Czas przeznaczony na dekorowanie domków to 90 minut od momentu rozpoczęcia konkursu.
 6. Wyniki konkursu organizator ogłosi 16 września 2016 r. około godziny 13.00.

IV. NAGRODY

 1. Organizator nagrodzi trzy placówki w każdej z kategorii, których domki komisja konkursowa oceni najwyżej. Nagrody otrzymają wszystkie dzieci ze zwycięskich grup. Dodatkowe nagrody – vouchery o wartości 500 zł do sklepów z elektroniką otrzyma jedna zwycięska szkoła podstawowa oraz jedno zwycięskie przedszkole – zwycięzcy poszczególnych kategorii.
 2. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli organizatora.
 3. Kryteria oceny:
 • oryginalność i pomysłowość prezentowanej tematyki;
 • wartość estetyczna pracy;
 • zgodność z celem i tematem konkursu.
 1. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej po zakończeniu konkursu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace realizowane w konkursie będą wykonane przez zgłoszone do konkursu reprezentacje.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji, opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub wystąpienia innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bądź nieprzyznania wszystkich lub niektórych nagród wymienionych w niniejszym regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu oraz obowiązuje do czasu jego zakończenia.