Konkurs Rysunkowy o Wrocławskich Krasnalach

Jeśli rysowanie sprawia Wam przyjemność, ale nie mieliście jeszcze okazji na podzielenie się swoimi małymi dziełami z innymi, to serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Rysunkowym o Wrocławskich Krasnalach!

Zachęcamy nauczycieli i opiekunów ze szkół podstawowych oraz przedszkoli do zrealizowania w swoich placówkach konkursu i zebrania prac od jak największej ilości dzieci. Twórcy najlepszych prac będą mieli niepowtarzalną okazję do własnej publikacji – aż 21 zwycięskich rysunków trafi do wydanej przez Fabrykę Idei i Miasto Wrocław książki o wrocławskich krasnalach. Rysunki będą wyeksponowane również w trakcie obchodów wrocławskiego Dnia Życzliwości, 21 listopada. Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową: drukarkę laserową LEXMARK.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych.

2. Format rysunku: na papierze o wielkości A4.

3. Technika dowolna (np.: kredki, farby, pastele, tusz).

4. Zgłoszenia drogą mailową na adres konkurs@fabrykaidei.pl przyjmujemy do dnia 16.10.2009 r.

5. Rysunki przyjmujemy osobiście w siedzibie Fabryki Idei przy ul. Św. Mikołaja 16/17 we Wrocławiu w dniach 19 – 20.10.2009 r., w godzinach 8.00 – 16.00.Możliwe również dostarczenie drogą pocztową do dnia 20.10.2009. na adres:

Fabryka Idei Sp. z.o.o.
ul. Św. Mikołaja 16/17
50-128 Wrocław.

6. Do każdej pracy należy załączyć wydrukowaną i wypełnioną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka (którą przesyłamy w załączniku) oraz zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko, adres, wiek autora pracy; nazwę i adres przedszkola/szkoły; telefon i adres e-mail rodzica/opiekuna lub wychowawcy/nauczyciela.

REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO O WROCŁAWSKICH KRASNALACH

1. Organizatorem konkursu jest „Fabryka Idei” Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul.Świętego Mikołaja 16/17 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053453, zwana dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko będące wychowankiem przedszkola lub uczniem szkoły podstawowej, którego zgłoszenie zostanie dostarczone, na adres wskazany w pkt. 7 Regulaminu.

3. Tematem konkursu są Wrocławskie Krasnale.

4. Przedmiotem konkursu są prace tworzone we wszystkich technikach graficznych.Format prac – A4. Z konkursu wyłącza się prace wcześniej nagradzane, zgłaszane do innych konkursów oraz kserokopie.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac: do 20 października 2009 roku.

6. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko, adres, wiek autora pracy; nazwę i adres przedszkola/szkoły; telefon i adres e-mail rodzica/opiekuna lub wychowawcy/nauczyciela. Zgłoszenie musi zawierać również zgodę rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy do udziału w Konkursie.

7. Kompletne zgłoszenia wraz z pracami na Konkurs należy dostarczyć do biura Fabryki Idei przy ul. Św. Mikołaja 16/17 we Wrocławiu w dniach 19 – 20.10.2009 r., w godzinach 8.00 – 16.00. Możliwe jest również dostarczenie drogą pocztową do dnia20.10.2009. na adres: Fabryka Idei Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 16/17 (z dopiskiem„Konkurs Rysunkowy o Wrocławskich Krasnalach”).

8. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą zwracane autorom.

10. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

11. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w postaci Drukarki Laserowej Lexmark.

12. 21 najlepszych prac zostanie opublikowanych w Książce o Wrocławskich Krasnalach wydanej przez Fabrykę Idei Sp. z o.o. na obchody Dnia Życzliwości 21 listopada.Wybrane rysunki zostaną również wyeksponowane w postaci Wystawy w Dniu Życzliwości.

13. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 listopada 2009 roku. Laureaci konkursu dostaną oficjalne zaproszenie na wernisaż wystawy pokonkursowej. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. Wyniki zostaną również umieszczone na stronie internetowej www.krasnale.pl .

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu, oraz jego przedstawicieli ustawowych, wszystkich warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem, że nadesłane prace są wolne od wad prawnych, a w szczególności praw osób trzecich, a także że spełniają wszelkie wymogi wynikające z niniejszego regulaminu.

15. Nadesłanie prac na konkurs jest też równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na nieodpłatne wystawianie i wykorzystywanie prac na wszelkich polach eksploatacji.

16. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu,a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

18. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.