REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „KrasnaLove Jedzonko”

§ 1. Organizatorzy

 1. Organizatorem gry miejskiej, zwanej dalej „grą”, jest Biuro Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 2. Realizacją gry z ramienia organizatora zajmuje się firma Exploring Events.

 3. W grze nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów, realizatorów ani partnerów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu gry, jak również członkowie rodzin tych osób.

§ 2. Zasady gry – REJESTRACJA

 1. Zapisy na grę prowadzone są przez Internet. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail zapisy@exploring.pl.

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. do godziny 23.59 lub do wyczerpania liczby miejsc w grze (maksymalnie 40 drużyn).

 3. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez serwer pocztowy organizatora uznaje się za dostarczone.

 4. Drużyna może składać się z minimum 2, a maksimum 4 osób.

 5. Przynajmniej jedna osoba w każdej zarejestrowanej w grze drużynie musi być pełnoletnia.

 6. W każdej drużynie musi znaleźć się jedno dziecko w wieku do 15 lat.

 7. Liczebność drużyny może być większa w sytuacji, gdy dodatkowe osoby stanowią dzieci w wieku do lat 4.

§ 3. ODBIÓR KART DO GRY I DODATKOWA REKRUTACJA

 1. Odbiór kart do gry przez zarejestrowane przez Internet drużyny będzie możliwy 19 września 2015 r. od godz. 10.30 i trwać będzie do godziny 11.15 w Punkcie startowym znajdującym się na terenie imprezy.

 2. Nieodebranie karty do gry do godziny 11.15 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w grze. Wolne miejsca przechodzą w tej sytuacji do puli dodatkowej.

 3. Kapitan drużyny kwituje odbiór karty do gry w punkcie rejestracyjnym, podpisując się na liście drużyn.

 4. Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu. Przed odbiorem karty do gry istnieje możliwość modyfikacji składu drużyny.

 5. Osoby, które nie zapiszą się na grę przez Internet, będą mogły zrobić to bezpośrednio na terenie imprezy. Pula dodatkowa zakłada zapis max. 5 dodatkowych drużyn.

 6. W przypadku miejsc z puli dodatkowej, o przyjęciu zgłoszenia do gry decydować będzie kolejność stawienia się w Punkcie startowym w dniu 19 września 2015 r., od godziny 11.10 do 11.59.

 7. Warunkiem odebrania karty przez osoby zapisujące się w dniu 19 września jest zapoznanie się na miejscu z regulaminem gry oraz pisemne potwierdzenie odbioru karty do gry.

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W GRZE

 1. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia umożliwiającym udział w zabawie.

 2. Warunkiem udziału w grze jest prezentacja przez uczestników w widocznym miejscu elementów identyfikacyjnych otrzymanych na starcie przez cały czas trwania gry:

 • karty do gry podpisanej imionami i nazwiskami wszystkich uczestników,

 • czapeczki krasnoludkowej.

 1. Poprzez odbiór karty do gry uczestnik wyraża zgodę na:

 • wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

 • przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883);

 • opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry.

§ 5. Zasady gry – START GRY

 1. Gra przeprowadzona zostanie dnia 19 września 2015 r. na terenie Wrocławia w godzinach 11.30–15.00.

 2. Punkt startowy i finałowy będzie się znajdować obok Sceny Letniej Wrocławskiego Teatru Lalek w Parku Staromiejskim.

 3. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas jej rozgrywania.

 4. Organizator zapewnia jeden punkt opieki medycznej (w miejscu podanym uczestnikom w Punkcie startowym oraz w czasie odprawy) dla osób uczestniczących w grze.

 5. Uczestnicy grają w zespołach najmniej dwu-, a najwięcej czteroosobowych.

 6. Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w Punkcie startowym po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do gry.

 7. Odbierając kartę do gry, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki gry i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.

 8. Start gry przewidziany jest na godz. 11.30. Uczestnicy ruszają na trasę po sygnale organizatora.

 9. Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzymuje kopertę z zawartością – kartą do gry oraz mapą terenu gry.

§ 6. Zasady gry – ZADANIA STACJONARNE

 1. Do wykonania jest 10 zadań stacjonarnych, których przebieg kontrolowany jest przez animatorów.

 2. Animatorzy są osobami wcielającymi się w postacie ze świata gry. Każdy animator ma do wykonania zadanie dla drużyny.

 3. Zadania pilnowane i wykonywane przez animatorów odbywają się na terenie, którego granice oznaczone są na mapie, którą drużyna otrzymuje w kopercie przed startem.

 4. Zlokalizowanie punktów pilnowanych przez animatorów jest zadaniem uczestników.

 5. Warunkiem przystąpienia do zadania jest weryfikacja przez animatora, czy zespół posiada wszystkie elementy identyfikacyjne oraz podpisaną kartę do gry.

 6. Po zaliczeniu zadania należy uzyskać od animatora pieczątkę na karcie do gry, świadczącą o jego pozytywnym zaliczeniu.

 7. Za każde rozwiązane zadanie animator może przyznać uczestnikom maksymalnie 5 punktów.

 8. Kolejność wykonywania zadań na trasie gry jest dowolna.

 9. W przypadku, gdy na wykonanie zadania czeka już inna drużyna, decyzja o szukaniu następnego punktu lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do drużyny.

§ 7. Zasady Gry – PUNKTACJA I DYSKWALIFIKACJA

 1. Suma zdobytych punktów będzie liczona na podstawie liczby pieczątek widniejących na karcie do gry.

 2. Karta do gry musi być podpisana imionami i nazwiskami wszystkich członków drużyny.

 3. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć w rankingu ogólnym gry wynosi 50.

 4. Po terenie gry uczestnicy poruszają się wyłącznie pieszo.

 5. Absolutnie zakazana jest wszelka komunikacja między drużynami oraz korzystanie z Internetu.

 6. Absolutnie zakazane jest rozdzielanie się członków drużyn.

 7. W przypadku wykrycia złamania regulaminu przez animatorów lub przedstawicieli organizatora lub realizatora, na kartę do gry danej drużyny wpisana zostanie decyzja o dyskwalifikacji wraz z podpisem osoby, która podjęła decyzję o dyskwalifikacji zespołu.

 8. Decyzja o dyskwalifikacji drużyny jest ostateczna.

§ 8. Zasady Gry – ZAKOŃCZENIE GRY

 1. Gra kończy się 19 września 2015 r. o godz. 15.00.

 2. Wykonywanie zadań z karty do gry będzie możliwe do godz. 14.30, tzn. do momentu opuszczenia stacji przez obsługujących je animatorów.

 3. Czas pomiędzy zejściem animatorów ze stacji a końcem gry uczestnicy muszą poświęcić na dotarcie do Punktu finałowego gry.

 4. Czas wykonania wszystkich zadań liczy się do momentu dotarcia na Punkt finałowy i zdania karty w punkcie rejestracyjnym, w którym drużyna odbierała kartę do gry.

 5. Poprzez zdanie karty rozumie się oddanie jej przedstawicielom organizatora w Punkcie rejestracyjnym.

 6. Jakiekolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości, co do przebiegu gry powinny zostać być zgłoszone w momencie zdania karty przedstawicielowi organizatora.

 7. Przedstawiciel organizatora zobowiązany jest do wpisania na kartę do gry czasu wykonania wszystkich zadań.

 8. Gracze mają możliwość zadecydować o zdaniu karty przed godziną zejścia agentów ze stacji. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do graczy.

 9. Po godzinie 14.50 karty do gry przestaną być przyjmowane.

§ 7. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Pula nagród zostanie ogłoszona przez organizatora przed startem gry.

 1. Nagrody zostaną rozlosowane wśród drużyn, które ukończyły grę – tj. wykonały wszystkie zadania i wróciły na Punkt finałowy w określonym regulaminowo czasie.

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 3. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów na osoby trzecie.

 4. O dalszym przeznaczeniu nagród nieprzyznanych i/lub nieodebranych decyduje organizator.

 5. Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się podczas finału i ogłoszenia wyników gry w Punkcie finałowym.

  § 8. Postanowienia końcowe

 1. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej www.festiwal.krasnale.pl.

 3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

 4. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności przebiegu gry z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie lub przesłana listem poleconym na adres: Exploring Events, ul. Gajowa 46/48 lok. 18, 50-520 Wrocław.

 5. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w ciągu 30 dni.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.