Regulamin gry miejskiej „Krasnale na naszych podwórkach”

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„Krasnale na naszych podwórkach”

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem gry miejskiej, zwanej dalej „grą”, jest Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2. Realizacją gry z ramienia organizatora zajmuje się firma Exploring Events.
3. W grze nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów, realizatorów ani partnerów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu gry, jak również członkowie rodzin tych osób.

§ 2. Zasady gry – REJESTRACJA

1. Zapisy do udziału w grze prowadzone są przez Internet. Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz na stronie internetowej: krasnale.pl
2. Zgłoszenia będą przyjmowane od 28 sierpnia 2017 r. do 06 września 2017 r. do godziny 23.59 lub do wyczerpania liczby miejsc w grze (maksymalnie 40 drużyn, nie więcej niż 240 osób, z zastrzeżeniem pkt 8 oraz § 3 pkt 5).
3. Zgłoszenia przyjmowane i weryfikowane są zgodnie z kolejnością wpływu.
4. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez serwer pocztowy organizatora uznaje się za dostarczone.
5. Drużyna może składać się z minimum 2, a maksimum 6 osób.
6. Przynajmniej jedna osoba w każdej zarejestrowanej w grze drużynie musi być pełnoletnia.
7. W każdej drużynie musi znaleźć się jedno dziecko w wieku do 15 lat.
8. Rozmiar drużyny może być większy w sytuacji, gdy dodatkowe osoby stanowią dzieci w wieku do lat 4.
9. Niespełnienie przez drużynę warunku określonego w pkt. 5 skutkować może wykluczeniem z udziału w grze członków drużyny, których zgłoszenia wpłynęły najpóźniej.
10. Niespełnienie przez drużynę warunków określonych w pkt. 6 i 7 skutkować może wykluczeniem z udziału w grze członków tej drużyny.

§ 3. ODBIÓR KART DO GRY I DODATKOWA REKRUTACJA

1. Odbiór kart do gry przez zarejestrowane przez Internet drużyny będzie możliwy 9 września 2017 r. od godz. 11.00 i trwać będzie do godziny 11.30 w Punkcie Startowym znajdującym się na terenie imprezy.
2. Nieodebranie karty do gry do godziny 11.45 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w grze. Wolne miejsca przechodzą w tej sytuacji do puli dodatkowej.
3. Kapitan drużyny kwituje odbiór karty do gry w punkcie rejestracyjnym, podpisując się na liście drużyn.
4. Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu. Przed odbiorem karty do gry istnieje możliwość modyfikacji składu drużyny.
5. Osoby, które nie zapiszą się na grę przez Internet, będą mogły to zrobić bezpośrednio na terenie imprezy. Pula dodatkowa zakłada zapis maksimum 5 dodatkowych drużyn.
6. W przypadku miejsc z puli dodatkowej, o przyjęciu zgłoszenia do gry decydować będzie kolejność stawienia się w Punkcie Startowym w dniu 9 września 2017, od godziny 11.30 do 11.59.
7. Warunkiem odebrania karty przez osoby zapisujące się w dniu 9 września 2017 jest zapoznanie się na miejscu z regulaminem gry oraz pisemne potwierdzenie odbioru karty do gry.

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W GRZE

1. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zabawie.
2. Warunkiem udziału w grze jest prezentacja przez uczestników w widocznym miejscu elementów identyfikacyjnych otrzymanych na starcie przez cały czas trwania gry: karty do gry podpisanej imionami i nazwiskami wszystkich uczestników,
3. Poprzez odbiór karty do gry uczestnik wyraża zgodę na:
wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997, Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28);
opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry na których znajduje się wizerunek Uczestnika w całości lub częściowo, przetworzony lub zniekształcony, kolorowy lub jednobarwny, pod własnym lub innym imieniem, w jedno lub wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, reklamach, drukowanych lub elektronicznych.

§ 5. Zasady gry – START GRY

1. Gra przeprowadzona zostanie dnia 9 września 2017 r. na terenie miasta Wrocławia w godzinach 11.30 – 15.00.
2. Punkt Startowy i Finałowy znajdować się będą obok Sceny Letniej Wrocławskiego Teatru Lalek w Parku Staromiejskim.
3. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas jej rozgrywania.
4. Organizator zapewnia jeden punkt opieki medycznej (w miejscu podanym uczestnikom w Punkcie Startowym) dla osób uczestniczących w grze.
5. Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do gry.
6. Odbierając kartę do gry, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki gry i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.
7. Start gry przewidziany jest na godz. 11.40. Uczestnicy ruszają na trasę po sygnale organizatora.
8. Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma kopertę z zawartością – kartą do gry oraz mapą terenu gry.

§ 6. Zasady gry – ZADANIA STACJONARNE

1. Do wykonania jest 9 zadań stacjonarnych, których przebieg kontrolowany jest przez animatorów.
2. Animatorzy są osobami wcielającymi się w postacie ze świata gry. Każdy animator ma do wykonania zadanie dla drużyny.
3. Zadania nadzorowane przez animatorów znajdują się na terenie, którego granice zaznaczone są na mapie terenu gry, którą drużyna otrzymuje w kopercie przed startem.
4. Zlokalizowanie punktów nadzorowanych przez animatorów jest zadaniem uczestników.
5. Punkty zadaniowe ukryte są w obrębie obszarów zaznaczonych na mapie.
6. Warunkiem przystąpienia do zadania jest weryfikacja przez animatora czy zespół posiada wszystkie elementy identyfikacyjne oraz podpisaną kartę do gry.
7. Po zaliczeniu zadania należy uzyskać od animatora pieczątkę na karcie do gry, świadczącą o jego pozytywnym zaliczeniu.
8. Za każde rozwiązane zadanie animator przybija graczom 1 pieczątkę za zaliczenie zadania.
9. Kolejność wykonywania zadań na trasie gry jest dowolna.
10. W przypadku, gdy na wykonanie zadania czeka już inna drużyna, decyzja o szukaniu następnego punktu lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do drużyny.

§ 7. Zasady Gry – DODATKOWE

1. Karta do gry musi być podpisana imionami i nazwiskami wszystkich członków drużyny.
2. Po terenie gry uczestnicy poruszają się wyłącznie pieszo.
3. Zakazana jest wszelka komunikacja między drużynami oraz korzystanie z Internetu.
4. Zakazane jest rozdzielanie członków drużyn.
5. W przypadku stwierdzenia przez animatora lub przedstawicieli organizatora lub /realizatora naruszenia regulaminu, na kartę do gry danej drużyny wpisana zostaje decyzja o dyskwalifikacji wraz z podpisem osoby, która podjęła decyzję o dyskwalifikacji zespołu.
6. Decyzja o dyskwalifikacji drużyny jest ostateczna i skutkuje natychmiastową utratą wszelkich uprawnień nabytych w związku z udziałem członków danej drużyny w grze.

§ 8. Zasady Gry – ZAKOŃCZENIE GRY

1. Gra kończy się 9 września 2017 r. o godz. 15.00.
2. Wykonywanie zadań z karty do gry będzie możliwe do godz. 14.40, tzn. do momentu opuszczenia stacji przez obsługujących je animatorów.
3. Czas pomiędzy zejściem animatorów ze stacji a końcem gry uczestnicy muszą poświęcić na dotarcie do punktu finałowego gry.
4. Czas wykonania wszystkich zadań liczy się do momentu dotarcia na punkt finałowy i zdania karty w punkcie rejestracyjnym, w którym drużyna odbierała kartę do gry.
5. Poprzez zdanie karty rozumie się oddanie jej przedstawicielom organizatora w punkcie rejestracyjnym.
6. Jakiekolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości co do przebiegu gry muszą być zgłoszone w momencie zdania karty przedstawicielowi organizatora, pod rygorem utraty uprawnień do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z udziałem w grze.
7. Gracze mają możliwość zadecydować o zdaniu karty przed godziną zejścia agentów ze stacji. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do graczy.
8. Po godzinie 15.15 karty do gry przestaną być przyjmowane.

§ 7. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

1. Pula nagród zostanie ogłoszona przez organizatora przed startem gry.
2. Nagrody zostaną rozlosowane wśród drużyn, które wykonały co najmniej 8 zadań, zebrały za ich zaliczenie pieczątki i wróciły na Punkt Finałowy w określonym regulaminowo czasie.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4. Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów na inne osoby trzecie.
5. O dalszym przeznaczeniu nagród nieprzyznanych i/lub nieodebranych decyduje organizator.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 9 września 2017r. około godziny 15.20 – po przewidzianym na godzinę 15.00 spektaklu na Scenie Letniej Wrocławskiego Teatru Lalek w Ogrodzie Staromiejskim.
7. Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawienie uprawnionego do jej odbioru uczestnika się podczas finału i ogłoszenia przez organizatora wyników gry w punkcie finałowym.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Regulamin jest do wglądu w Punkcie Startowym.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.
4. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu gry z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, po uprzednim zgłoszeniu owych nieprawidłowości w momencie zdania karty do gry na mecie. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie lub zostać przesłana listem poleconym na adres: Exploring Events, ul. Gajowa 46/48 lok. 18, 50-520 Wrocław.
5. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w ciągu 30 dni.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.