Krasnalowe Silent Disco – regulamin i zasady wypożyczenia słuchawek

UŻYCZENIE SŁUCHAWEK

na czas trwania imprezy

dnia 09 września 2017 roku

w Ogrodzie Staromiejskim

 

  1. Osoba odbierająca słuchawki potwierdza odbiór kompletnych i sprawnych słuchawek.
  2. Po zakończeniu imprezy Biorący do używania zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu słuchawek Użyczającemu w stanie niepogorszonym.
  3. W razie braku natychmiastowego zwrotu słuchawek lub ich uszkodzenia Biorący do używania zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 800 zł.
  4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o więcej niż 14 dni Biorący do używania zapłaci dodatkową karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  6. Wszelkie spory z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne według przepisów o właściwości ogólnej, przemiennej lub przez sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.

 

UWAGA!

Aby wypożyczyć słuchawki należy pozostawić kaucję 200 zł lub mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem taki jak prawo jazdy, legitymacja studencka itp. (1 para słuchawek = 1 dokument). Zgubienie, zniszczenie, nieoddanie słuchawek to koszt dla pożyczającego 800 zł. Regulamin wypożyczenia słuchawek jest także dostępny na stoisku.